Säännöt

HOLLOLAN VENESEURAN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Hollolan veneseura ja sen kotipaikka Hollolan kunta.

2. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää purjehdus- ja veneurheilua sekä veneilyn edellytyksiä Hollolan kunnassa ja Päijänteen vesistöalueella, lisätä jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja järjestämällä koulutusta, jakamalla tietoa ja toimeenpanemalla kilpailuja. Yhdistys voi ylläpitää satama- ja telakka-alueita sekä retkeilykohteita ja omistaa tai hallita kiinteistöjä. Jäsentensä palvelemiseksi ja toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisu- ja näyttelytoimintaa, asianmukaisella luvalla ravintola- toimintaa, sekä kioskikauppaa, veneilyä palvelevaa tarvike- ja polttoaine- kauppaa sekä venevuokrausta. Yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäseneksi ottaminen

Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä hyvämaineisen henkilön kirjallisen hakemuksen ja siihen liittyvän kahden yhdistyksen jäsenen, joista toisen tulee kuulua yhdistyksen hallitukseen, suosituksen perusteella. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

4. Jäsenyyden tunnukset

Jäsenellä on oikeus käyttää seuran virallisiksi merkeiksi hyväksymiä seuramerkkejä ja merkein varustettuja vaatteita ja päähineitä. Muusta käyttöoikeudesta päättää hallitus. Jäsenellä on oikeus käyttää seuran venerekisteriin merkityssä veneessä seuran käyttöön hyväksyttyä pursiseuralippua tai viiriä.

5. Jäsenen eroaminen

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokoukselle suullisesti pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja velvoitteensa yhdistykselle toimintavuoden loppuun asti.

6. Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti.

7. Jäsenmaksut

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen kokous vuosittain.

8. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioista, taloutta ja toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kommodori) sekä parillinen määrä, vähintään neljä (4) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa (varakommodori). Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai silloin, kun joku hallituksen jäsenistä haluaa jotain määrättyä asiaa varten. Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja siten, että vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroisuudet arvalla.

9. Toimihenkilöt, jaostot ja toimikunnat

Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Yhdistykselle voidaan tarpeen mukaan perustaa jaostoja ja toimikuntia hoitamaan eri tehtäviä. Näiden toimintaa varten on perustamisen yhteydessä vahvistettava niille ohjesäännöt tai toimintaohjeet.

10. Toimintakausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15. päivänä. Tarkastuksessa on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.

11. Nimen kirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa.

12. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Vuosikokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun vähintään kymmenen (10) jäsentä sitä kirjallisesti anoo jotain määrättyä asiaa varten.

13. Kokouksen koollekutsuminen

Kutsu varsinaisiin kokouksiin annetaan jäsenille tiedoksi vähintään viikkoa ennen kokousta ilmoituksella yhdistyksen määräämässä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai kirjallisena ilmoituksena seuran jäsenille, jolloin seuran jäsentiedotteessa julkaistu kutsu katsotaan kirjalliseksi ilmoitukseksi.

14. Vuosikokouksen työjärjestys

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen järjestäytyminen.
2. Esitetään hallituksen vuosikertomus tileineen ja tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
4. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

15. Syyskokouksen työjärjestys

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen järjestäytyminen
2. Käsitellään yhdistyksen toimintaohjelma ja toimintasuunnitelma.
3. Määrätään liittymismaksu sekä yhdistyksen jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus ja sen suorittamisen ajankohta.
4. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
5. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi yhdistyksen puheenjohtaja.
6. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
8. Päätetään, missä sanomalehdessä kutsu yhdistyksen kokouksiin julkaistaan.
9. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

16. Yhdistyksen kokouksille esitettävät asiat

Asiat, jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksissa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

17. Äänestys kokouksissa

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mentyä tasan ratkaisee arpa.

18. Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on saatava vähintään ¾ kannatus läsnäolevien äänimäärästä tullakseen voimaan.

19. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus läsnäolevien äänimäärästä.

20. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin se kokous, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta, määrää. Varat on kuitenkin käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusperien